Izsoles - Rīgas veselības centrs

Izsoles

23.03.2021.

Par tiesībām nomāt nekustamā īpašuma Mežrozīšu ielā 43-1, Rīgā, ar kadastra apzīmējumu 01000970043001, 1.stāva telpas ar Nr.81 (platība 15 m2) un Nr.82 (platība 21,3 m2) ar kopējo platību 36.3 m2 un tai piesaistītā zemes gabala ar kadastra Nr. 01000970043 domājamām daļām, kas atbilst proporcionāli lietošanā nodoto telpu platībai.

Izsoles nolikums.

Sludinājums.

Līguma projekts.

LēmumsIzsoles komisijas 08.04.2021 Lēmums: Ievērojot izsoles nolikuma prasības un Rīgas domes Labklājības departamenta rīkotā konkursa par atbilstošākā pretendenta vispārēja tipa aptiekas pārvietošanai uz SIA “Rīgas veselības centrs” filiāli “Bolderāja” rezultātu, izsoles komisija pieņem lēmumu atzīt AS “SENTOR FARM APTIEKAS” reģ.Nr. 55403012521, par izsoles uzvarētāju un noslēgt telpu nomas līgumu par nekustamā īpašuma Mežrozīšu ielā 43-1, Rīgā, ar kadastra apzīmējumu 01000970043001, 1.stāva telpas ar Nr.81 (platība 15 m2) un Nr.82 (platība 21,3 m2) ar kopējo platību 36.3 m2 un tai piesaistītā zemes gabala ar kadastra Nr. 01000970043 domājamām daļām, kas atbilst proporcionāli lietošanā nodoto telpu platībai. Nomas līguma termiņš – seši gadi. Nomas mēneša maksa par kopējo telpu platību – EUR 739.00 (septiņi simti trīsdesmit deviņi euro) bez PVN.

 

08.02.2021.

Par tiesībām nomāt nekustamā īpašuma Rīgā, Spulgas ielā 24, (kadastra apzīmējums 01001070123008) 1.stāva aptiekas telpas (telpa Nr.16 ar platību 29,4 m2, telpa Nr.17 ar platību 4,5 m2, telpa Nr.18 ar platību 4,3 m2) ar kopējo platību 38,2 m2.

Izsoles nolikums.

Sludinājums.

2021.gada 16.februāra izsoles komisijas lēmums: Ievērojot to, ka izsolē ir pieteicies viens pretendents AS “SENTOR FARM APTIEKAS” un šī sabiedrība atbilst izsoles nolikuma kritērijiem, izsoles komisija pieņem lēmumu atzīt AS “SENTOR FARM APTIEKAS”, reģ.Nr. 55403012521, par izsoles uzvarētāju un noslēgt telpu nomas līgumu par nekustamā īpašuma Rīgā, Spulgas ielā 24, (kadastra Nr. 01006070094), 1.stāva aptiekas telpas (telpa Nr.16 ar platību 29,4 m2, telpa Nr.17 ar platību 4,5 m2, telpa Nr.18 ar platību 4,3 m2) ar kopējo platību 38,2 m2, kopā ar piesaistītajām zemes domājamām daļām, kas atbilst proporcionāli lietošanā nodoto telpu platībai. Nomas līguma termiņš – seši gadi. Nomas mēneša maksa par kopējo telpu platību – EUR 575.00 (pieci simti septiņdesmit pieci euro) bez PVN.

 

11.12.2020.

Par tiesībām nomāt telpas un tām piesaistīto zemes gabalu domājamās daļas: 1) Rīgā, Spulgas ielā 24 (kadastra apzīmējums 01001070123008), 1.stāva telpa Nr.33 15,20 m2 platībā 2) Rīgā, Kaņiera ielā 13 (kadastra Nr.01000720129), 1.stāva telpa Nr.001-44 9,20 m2 platībā 3) Rīgā, Kokles ielā 12 (kadastra Nr.01000570010), 1.stāva telpa Nr.15 9,0 m2 platībā 4) Rīgā, Sēlpils ielā 15 (kadastra apzīmējums 01000640003009), 1.stāva telpa Nr.002-45 15,5 m2 platībā.

Izsoles nolikums.

Sludinājums.

21.12.2020. izsoles komisijas Lēmums: Ievērojot to, ka izsolē ir pieteicies viens pretendents SIA “CENTRĀLĀ LABORATORIJA” un šī sabiedrība atbilst izsoles nolikuma kritērijiem, izsoles komisija pieņem lēmumu atzīt SIA “CENTRĀLĀ LABORATORIJA”, reģ.Nr. 40003210801, par izsoles uzvarētāju un noslēgt telpu nomas līgumu par nekustamā īpašuma: 1) Rīgā, Spulgas ielā 24 (kadastra apzīmējums 01001070123008), 1.stāva telpa Nr.33 15,20 m2 platībā 2) Rīgā, Kaņiera ielā 13 (kadastra Nr.01000720129), 1.stāva telpa Nr.001-44 9,20 m2 platībā 3) Rīgā, Kokles ielā 12 (kadastra Nr.01000570010), 1.stāva telpa Nr.15 9,0 m2 platībā 4) Rīgā, Sēlpils ielā 15 (kadastra apzīmējums 01000640003009), 1.stāva telpa Nr.002-45 15,5 m2 platībā – ar kopējo platību 48,9 m2, kopā ar piesaistītajām zemes domājamām daļām, kas atbilst proporcionāli lietošanā nodoto telpu platībai. Nomas līguma termiņš – seši gadi. Nomas mēneša maksa par kopējo telpu platību – EUR 391.20 (trīs simti deviņdesmit viens euro un divdesmit centi) bez PVN.

 

08.12.2020.

Par tiesībām nomāt nekustamā īpašuma Rīgā, Sēlpils ielā 15, (kadastra Nr.01000640003009), 1.stāva aptiekas telpas (telpa Nr.1 ar platību 4,3 m2, telpa Nr.2 ar platību 5,1 m2, telpa Nr.3 ar platību 19,90 m2) ar kopējo platību 29,3 m2, kopā ar piesaistītajām zemes domājamām daļām, kas atbilst proporcionāli lietošanā nodoto telpu platībai.

Izsoles nolikums.

Sludinājums.

16.12.2020. izsoles komisijas Lēmums: Ievērojot to, ka izsolē ir pieteicies viens pretendents SIA “Farma Balt Aptieka” un šī sabiedrība atbilst izsoles nolikuma kritērijiem, izsoles komisija pieņem lēmumu atzīt SIA “Farma Balt Aptieka”, reģ.Nr. 50003933681, par izsoles uzvarētāju un noslēgt telpu nomas līgumu par nekustamā īpašuma Rīgā, Sēlpils ielā 15, (kadastra Nr.01000640003009), 1.stāva aptiekas telpas (telpa Nr.1 ar platību 4,3 m2, telpa Nr.2 ar platību 5,1 m2, telpa Nr.3 ar platību 19,90 m2) ar kopējo platību 29,3 m2, kopā ar piesaistītajām zemes domājamām daļām, kas atbilst proporcionāli lietošanā nodoto telpu platībai, nomu. Nomas līguma termiņš – seši gadi. Nomas mēneša maksa par kopējo telpu platību – EUR 440.00 (četri simti četrdesmit euro) bez PVN.

 

07.10.2020.

Par tiesībām nomāt nekustamā īpašuma Rīgā, Kaņiera ielā 13, ēkas ar kadastra Nr. 01000720129001 sastāvā esošo pirmā stāva telpu grupas Nr.002 telpas Nr.1 – 6, ar kopējo platību 52,1 m2 un tām piesaistītā zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 01000720129 domājamās daļas, kas atbilst proporcionāli lietošanā nodoto telpu platībai.

Izsoles nolikums.

Sludinājums.

Lēmums: Ievērojot to, ka izsolē visaugstāko nomas maksas piedāvājumu nomas objektam iesniegusi AS “SENTOR FARM APTIEKAS” un šī sabiedrība atbilst izsoles nolikuma kritērijiem, izsoles komisija pieņem lēmumu atzīt AS “SENTOR FARM APTIEKAS”, reģ.Nr. 55403012521, par izsoles uzvarētāju un noslēgt telpu nomas līgumu par nekustamā īpašuma Rīgā, Kaņiera ielā 13, ēkas ar kadastra Nr. 01000720129001 sastāvā esošo pirmā stāva telpu grupas Nr.002 telpas Nr.1 – 6, ar kopējo platību 52,1 m2 un tām piesaistītā zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 01000720129 domājamās daļas, kas atbilst proporcionāli lietošanā nodoto telpu platībai. Nomas līguma termiņš – seši gadi. Nomas mēneša maksa par kopējo telpu platību – EUR 1093.00 (viens tūkstotis deviņdesmit trīs euro) bez PVN.

Izsoles uzvarētājs AS “SENTOR FARM APTIEKAS” nav ievērojis izsoles nolikuma 6.9.punkta nosacījumus un nav iesniedzis parakstītu nomas līgumu RVC piecu dienu laikā no izsoles rezultāta paziņošanas dienas, tādējādi atsakoties no izsolē iegūtajām nomas tiesībām.

Atbilstoši izsoles nolikuma 6.10.punktam, tiesības slēgt minēto telpu nomas līgumu iegūst nākamais pretendents, kas ir SIA “Jelgavas pils aptieka”, reģ. Nr.40003201175, nosolītā mēneša nomas maksa ir EUR 781,50 bez PVN.

 

01.10.2020.

Par SIA “Rīgas veselības centrs” īpašumā esošo kustamas mantas – automašīnas TOYOTA Corolla, reģ.Nr. JE 1842 un MAZDA 3 5HB Premium, reģ.Nr.JN 4697, pārdošanu par brīvo cenu“.

Izsoles nolikums

Sludinājums

Lēmums.

04.09.2020.

Par tiesībām iegūt SIA “Rīgas veselības centrs” īpašumā esošo kustamo mantu, automašīnas TOYOTA Corolla, reģ.Nr. JE 1842 un MAZDA 3 5HB Premium, reģ.Nr.JN 4697, izsoles ar lejupejošu soli rīkošanu.

Izsoles nolikums

Sludinājums

Lēmums.

 

21.07.2020.

Par tiesībām iegūt SIA “Rīgas veselības centrs” īpašumā esošo kustamo mantu, automašīnas TOYOTA Corolla, reģ.Nr. JE 1842 un MAZDA 3 5HB Premium, reģ.Nr.JN 4697.

Izsoles nolikums

Sludinājums

Lēmums

 

13.07.2020.

Par tiesībām iegūt SIA “Rīgas veselības centrs” īpašumā esošo kustamo mantu, filiāles “Bolderāja” rentgena iekārtu “Dua Diagnost”.

Izsoles nolikums

Sludinājums

Lēmums

 

17.06.2020.

Par tiesībām nomāt nekustamā īpašuma Rīgā, Imantas 8. līnijā 1-k1, ēkas ar kadastra Nr.01000930362001 1.stāva telpas Nr.13, Nr.14 ar kopējo platību 30 m2 (turpmāk – Telpas) un tām piesaistītās zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 01000930362 (platība 15030 m2) domājamās daļas, kas atbilst proporcionāli lietošanā nodoto telpu platībai.

Izsoles nolikums

Sludinājums

Lēmums – Par izsoles uzvarētāju atzīt augstākās nomas maksas piedāvājumu – AS “SENTOR FARM APTIEKAS”, reģ.Nr. 55403012521, noslēgt telpu nomas līgumu par nekustamā īpašuma Rīgā, Imantas 8. līnijā 1-k1, ēkas ar kadastra Nr.01000930362001 1.stāva telpas Nr.13, Nr.14 ar kopējo platību 30 m2 un tām piesaistītās zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 01000930362 (platība 15030 m2) domājamās daļas, kas atbilst proporcionāli lietošanā nodoto telpu platībai. Nomas līguma termiņš – seši gadi. Nomas mēneša maksa par kopējo telpu platību – EUR 600.00 (seši simti euro) bez PVN.

 

16.10.2019.

Sludinājums

Par tiesībām nomāt nekustamā īpašuma Rīgā, Imantas 8. līnijā 1-k1, ēkas ar kadastra Nr.01000930362001 1.stāva telpas (Nr. 119, 120, 121, 122, 123) (saskaņā ar plānu) ar kopējo platību 58,1 m2 un tām piesaistītās zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 01000930362 (platība 15030 m2) domājamās daļas 60,3m2, kas atbilst proporcionāli lietošanā nodoto telpu platībai (turpmāk – Objekts Nr.1), Rīgā, Mežrozīšu ielā 43, ēkas ar kadastra Nr.01000970158 1.stāva telpas Nr. 1.K(V).03, 1.L(V).05 un 1.L(V).04) (saskaņā ar plānu) ar kopējo platību 37,32 m2 un tām piesaistītās zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 0100 097 0043 (platība 23 095 m2) domājamās daļas 70,65m2, kas atbilst proporcionāli lietošanā nodoto telpu platībai (turpmāk – Objekts Nr.2), Rīgā, Mežrozīšu ielā 43, ēkas ar kadastra Nr.01000970158 1.stāva telpa Nr. 1.A.01 (saskaņā ar plānu) ar kopējo platību 16.61 m2 un tai piesaistītā zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 01000970043 (platība 23 095 m2) domājamās daļas 31,44m2, kas atbilst proporcionāli lietošanā nodoto telpu platībai (turpmāk – Objekts Nr.3), Rīgā, Mežrozīšu ielā 43 2.stāva telpas (Nr. 2.H(V).01, 2.Z.03, 2.Z.04, 2.Z.05, 2.Z.06, 2.Z.07) (saskaņā ar plānu) ar kopējo platību 78.45 m2 un tām piesaistītās zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 0100 097 0043 (platība 23 095 m2) domājamās daļas 148,51m2, kas atbilst proporcionāli lietošanā nodoto telpu platībai (turpmāk – Objekts 4).

Izsoles nolikums.

Pieteikums.

Sludinājums.

Lēmums.

 

09.10.2018.

Sludinājums

Par iespēju iegūt SIA “Rīgas veselības centrs” saimnieciskajā darbībā neizmantojamās medicīniskās ierīces.

Izsoles nolikums.

Sludinājums.

Lēmums.

 

20.08.2018.

Sludinājums

Par iespēju iegūt tiesības nomāt nekustamā īpašuma Rīgā, Kokles ielā 12B, ēkas ar kadastra Nr.01000570010002 objekta Nr.1 2.stāva telpas  ar kopējo platību 156,3 m2 un zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 01000570010 (platība 2354 m2) 1001/142905 domājamās daļas 128, 73 m2 platībā un objekta Nr.2 pagrabstāva telpas 100.1 m2 platībā un zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 01000570010 (platība 2354 m2) 1563/142905 domājamās daļas 82,45 m2 platībā.

Izsoles nolikums.

Sludinājums.

Lēmums.

 

29.12.2017.

Sludinājums

Par iespēju iegūt nekustamā īpašuma nomas tiesības Īpašuma Rīgā, Kokles ielā 12 ar kadastra apzīmējumu 01000570010001 sastāvā esošās telpas 1.stāvā 46.4 kvadrātmetru platībā.

Izsoles nolikums.

Sludinājums.

 

15.08.2017.

Pēcizsoles izpārdošana – Papildināts saraksts!!

Pārdodamo lietu saraksts

Lai pieteiktos, sūtiet pieteikums uz e-pastu: ilona.ivanova@rigasveseliba.lv, norādot vēlamo lietu nosaukumus.

 

10.08.2017.

Sludinājums
Atkārtota izsole “Par iespēju iegūt SIA “Rīgas veselības centrs” saimnieciskajā darbībā neizmantojamās medicīnas ierīces un mēbeles”.

Izsoles nolikums

Kustamās mantas apraksts

 

07.07.2017.

Sludinājums
Par iespēju iegūt SIA “Rīgas veselības centrs” saimnieciskajā darbībā neizmantojamās medicīnas ierīces un mēbeles  – Izsole izbeigta bez rezultāta

Sludinājums

Izsoles nolikums

Kustamās mantas apraksts.

 

 

18.10.2016.

Sludinājums

Par iespēju iegūt nekustamā īpašuma nomas tiesības Īpašuma Rīgā, Kapteiņu ielā 7 ar kadastra apzīmējumu 01001020091001 sastāvā esošās telpas 1.stāvā 27,9 kvadrātmetru platībā.

Sludinājums

Izsoles nolikums

Lēmums

 

25.01.2016.

Sludinājums
Par iespēju iegūt nekustamā īpašuma nomas tiesības Īpašuma Rīgā, Valdeķu ielā 57 ar kadastra apzīmējumu 0100 107 0123 008 sastāvā esošās telpas 1.stāvā 37,10 kvadrātmetru platībā

Sludinājums
Izsoles nolikums

Lēmums

 

04.12.2015.

Sludinājums
Par iespēju iegūt SIA “Rīgas veselības centrs” laboratorijās esošo kustamo mantu (medicīnisko aprīkojumu)

Sludinājums
Izsoles nolikums

 

25.11.2015.

Sludinājums
Par iespēju iegūt nekustamā īpašuma nomas tiesības īpašuma Rīgā, Sēlpils ielā 15 ar kadastra apzīmējumu 0100 064 0003 009 sastāvā esošās telpas 1.stāvā 53,8 kvadrātmetru platībā

Sludinājums
Izsoles nolikums
Lēmums

 

09.10.2015.

Sludinājums (veikti grozījumi)
Par iespēju iegūt SIA “Rīgas veselības centrs” tiesiskā valdījumā esošā nekustamā īpašuma nomas tiesības un RVC laboratorijās esošo kustamo mantu

Sludinājums
Izsoles nolikums
Lēmums (Izsole pārtraukta)

 

09.10.2015.

Sludinājums
Par iespēju iegūt nekustamā īpašuma nomas tiesības īpašumā Rīgā, Kaņiera ielā 13, ēkas ar kadastra Nr.01000720129 sastāvā esošo 2.stāva telpas Nr.6 10,3 m2 platībā, Nr.9 15,8 m2 platībā, Nr.17 15,6 m2 platībā, Nr.18 0,6 m2 platībā, Nr.19 14,9 platībā, Nr.20 0,3 m2 platībā, Nr.24 15,0 m2 platībā, Nr.25 0,3 m2 platībā, Nr.26 15,3 m2 platībā, Nr.27 14,6 m2 platībā, Nr.28 0,5 m2 platībā, Nr.29 15,2 m2 platībā, Nr.42 9,4 m2 platībā, Nr.43 9,4 m2 platībā, Nr.44 0,2 m2 platībā un 3.stāva telpu Nr.26 12,6 m2 platībā , Nr.28 m2 11,3 m2 platībā un Nr.29 3,3m2 platībā

Sludinājums
Izsoles nolikums
Lēmums

 

24.09.2015

Sludinājums
Par iespēju iegūt nekustamā īpašuma nomas tiesības Īpašuma Rīgā, Kaņiera ielā 13 ar kadastra Nr.01000720129 sastāvā esošās telpas 1.stāvā 52,10 kvadrātmetru platībā

Sludinājums
Izsoles nolikums

 

18.09.2015

Sludinājums
Par iespēju iegūt nekustamā īpašuma nomas tiesības Īpašuma Rīgā, Valdeķu ielā 57 ar kadastra apzīmējumu 01001070123008 sastāvā esošo telpu 2.stāvā 19,3 kvadrātmetru platībā

Sludinājums
Nolikums
Telpu plāns
Lēmums

 

27.05.2015

PAZIŅOJUMS
Par tiesībām nomāt nekustamā īpašuma Rīgā, Imantas 8.līnija 1 k-1, ēkas ar kadastra Nr.01000930362001 sastāvā esošās telpas 1.stāvā 44,9 kvadrātmetru platībā Aptiekas pakalpojumu sniegšana.

Termiņš un vieta pieteikumu iesniegšanai:
Līdz 2015. gada 30.jūnija plkst. 10:00.
Pieteikumi jāiesniedz Rīgā, Valdeķu ielā 57, LV-1058, 225.kabinetā.

Nolikums, plāns, sludinājums

Lēmums


 

14.04.2015

PAZIŅOJUMS
Par tiesībām nomāt nekustamā īpašuma Rīgā, Imantas 8.līnija 1 k-1,
ēkas ar kadastra Nr.01000930362001 sastāvā esošās telpas 1.stāvā 44,9 kvadrātmetru platībā
Aptiekas pakalpojumu sniegšanai.

Termiņš un vieta pieteikumu iesniegšanai:
Līdz 2015. gada 27. aprīļa plkst. 10:00. Pieteikumi jāiesniedz Rīgā, Valdeķu ielā 57, LV-1058, 225.kabinetā.

Lēmums

Izsoles Nolikums


05.03.2015

PAZIŅOJUMS
par mutisku izsoli

Par iespēju iegūt nekustamā īpašuma nomas tiesības
Īpašuma Rīgā, Valdeķu ielā 57 ar kadastra Nr.0100 607 0094 sastāvā esošās ēkas (kadastra apzīmējums 01001070123008) sastāvā esošo telpu 1.stāvā 58,3 kvadrātmetru platībā

Izsoles norises laiks un vieta: SIA “Rīgas veselības centrs”, Rīgā, Valdeķu ielā 57, 222.telpā, 2015.gada 6.martā, plkst:14:00.

Izsoles pretendenti: Nolikuma prasībām atbilstoši pretendenti, kuri uzaicināti piedalīties izsolē.

06.03.2015 Izsoles Lēmums


04.02.2015

Sludinājums
Par tiesībām nomāt nekustamā īpašuma Rīgā, Kokles ielā 12,
ēkas ar kadastra Nr.0100 057 0010 sastāvā esošās pagrabtelpas 7,6 kvadrātmetru platībā.

Izsoles Nolikums
Dokumentu iesniegšanas termiņš:
Līdz 2015. gada 13. februāra plkst. 10:00. Pieteikumi jāiesniedz Rīgā, Valdeķu ielā 57, LV-1058, 225.kabinetā.

16.02.2015 Izsoles Lēmums


04.02.2015

Sludinājums
Par iespēju iegūt nekustamā īpašuma nomas tiesības Īpašuma Rīgā, Valdeķu ielā 57
ar kadastra Nr.0100 607 0094 sastāvā esošās ēkas (kadastra apzīmējums 01001070123008) sastāvā
esošo telpu 1.stāvā 58,3 kvadrātmetru platībā.

Izsoles Nolikums
Izsoles Nolikums AR GROZĪJUMIEM
Dokumentu iesniegšanas termiņš:
Līdz 2015. gada 19. februāra plkst. 9:00. Pieteikumi jāiesniedz Rīgā, Valdeķu ielā 57, LV-1058, 225.kabinetā.


17.12.2014

Sludinājums
Par tiesībām nomāt nekustamā īpašuma Rīgā, Kokles ielā 12, ēkas ar kadastra Nr.0100 057 0010
sastāvā esošās telpas 1.stāvā 124,8 kvadrātmetru platībā un ēkas ar kadastra Nr.0100 057 0057
sastāvā esošās telpas 1.stāvā 47,4 kvadrātmetru platībā.

Izsoles Nolikums
Dokumentu iesniegšanas termiņš: 2014. gada 29. decembra plkst. 10:00.

29.12.2014 Izsoles Lēmums


14.11.2014

Nolikums par saimnieciskā darbībā neizmantojamo transportlīdzekļu pircēju noteikšanu izsolē.
Identifikācijas Nr. KMI-2014/01
Dokumentu iesniegšanas termiņš: 2014. gada 02. decembra plkst. 11:00.

Apdrošinātāji


Zvanu centrs 20028801, 8801
Darba laiks: darbdienās no 8.00 – 20.00

pieraksts@rigasveseliba.lv

E-pieraksts

Atteikties no pieraksta ŠEIT.