06.10.2020. Par tiesībām nomāt nekustamā īpašuma Rīgā, Kaņiera ielā 13, ēkas ar kadastra Nr. 01000720129001 sastāvā esošo pirmā stāva telpu grupas Nr.002 telpas Nr.1 - 6, ar kopējo platību 52,1 m2 un tām piesaistītā zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 01000720129 domājamās daļas, kas atbilst proporcionāli lietošanā nodoto telpu platībai - Rīgas veselības centrs