22.03.2021. Par tiesībām nomāt nekustamā īpašuma Mežrozīšu ielā 43-1, Rīgā, ar kadastra apzīmējumu 01000970043001, 1.stāva telpas ar Nr.81 (platība 15 m2) un Nr.82 (platība 21,3 m2) ar kopējo platību 36.3 m2 un tai piesaistītā zemes gabala ar kadastra Nr. 01000970043 domājamām daļām, kas atbilst proporcionāli lietošanā nodoto telpu platībai - Rīgas veselības centrs