Stratēģija

 1. Stratēģiskā attīstība

 

Stratēģiskais mērķis

Sniegt ambulatoros veselības aprūpes pakalpojumus Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā un veicināt Rīgas pilsētas iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu.

Mērķa sasniegšanai izvirzītie apakšmērķi:

 1. samazināt saslimstību ar neinfekcijas slimībām, tajā skaitā atkarībām;
 2. uzlabot iedzīvotāju zināšanas par veselīgu dzīvesveidu;
 3. veicināt veselīgu un drošu pilsētas, mācību un darba vidi;
 4. uzlabot veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību Rīgas pilsētā.

Vīzija

Veselīgs rīdzinieks visā dzīves gājumā.

Misija

Nodrošināt kvalitatīvus veselības aprūpes un veselības veicināšanas pakalpojumus Rīgas un Rīgas apkaimes iedzīvotājiem.

Kvalitatīvi veselības aprūpes pakalpojumi Sabiedrības izpratnē ir:

 • Lietderīgi – uz pierādījumiem balstīta aprūpe, kas nodrošina indivīda un sabiedrības veselības uzlabošanu.
 • Efektīvi – sniegti, nodrošinot maksimālu resursu izmantojuma efektivitāti un samazinot zudumus.
 • Pieejami – racionāli pieejami Rīgas iedzīvotājiem teritoriāli, laikā un finansiāli, tie ir savlaicīgi un sniegti, izmantojot nepieciešamos kvalitātes resursus.
 • Orientēti uz pacientu – pacients ir aktīvs aprūpes procesa dalībnieks.
 • Taisnīgi – pakalpojumu kvalitāte nav atkarīga no pacienta dzimuma, vecuma, etniskās piederības, sociālekonomiskā statusa vai dzīves vietas.
 • Droši – pakalpojumi ir droši to saņēmējiem.

 

Stratēģiskie virzieni

 1. Pakalpojumu uzlabošana
  Infrastruktūras kvalitātes uzlabošana
  Pakalpojumu kvalitātes uzlabošana
  Droša un kvalitatīva pakalpojuma nodrošināšana
 2. Darba vides uzlabošana
  Sakārtota darba vide darbiniekiem
 3. Personāla vadība
  Darbinieku izglītības un informētības līmeņa paaugstināšana
  Pilnveidota personāla motivācijas sistēma
  Nodrošināta darba tiesisko attiecību vadība
 4. Klientu apmierinātības uzlabošana
  RVC pacients ir apmierināts ar piedāvāto pakalpojumu
 5. Sabiedrības tēla atpazīstamība
  Realizēta vienota Sabiedrības mārketinga un publicitātes politika
  Veikts ieguldījums sabiedrības veselības veicināšanā
 6. Finanšu efektivitāte
  Stabila un efektīva finanšu pārvaldība
  Ilgtermiņa ieguldījumu plānošana

 

 1. Publiskojamā informācija par kapitālsabiedrības darbību

 

Nr.p.k. Informācijas joma Publicēšanas biežums Publicētā informācija
        1. Finanšu mērķu un nefinanšu mērķu īstenošanas rezultāti 1x gadā  
        2. Veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā 1x gadā  
        3. Informācija par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojumu 1x gadā Valsts vai pašvaldības budžeta finansējuma izlietojums 2015
        4. Atalgojuma politikas principi 1x gadā Atalgojuma politikas principi
        5. Kapitālsabiedrības ziedošanas (dāvināšanas) stratēģija un ziedošanas (dāvināšanas) kārtība 1x gadā SIA „Rīgas veselības centrs” neveic ziedošanu (dāvināšanu)
        6. Neauditēts ceturkšņa pārskats 1x ceturksnī

Neauditēts 2019. g. 1. ceturkšņa pārskats

        7. Neauditēts pusgada pārskats 1x pusgadā Neauditēts 2019. g. pusgada pārskats
        8. Auditēts gada pārskats 1x gadā 2018. gada pārskats
       9. Informācija par īpašuma struktūru (tai skaitā līdzdalību citās sabiedrībās) Pastāvīgi

 SIA „Rīgas veselības centrs” ir 100% apmērā Rīgas pašvaldībai piederoša kapitālsabiedrība.

SIA „Rīgas veselības centrs” nav līdzdalības citās kapitālsabiedrībās.

       10. Informāciju par katra saņemtā un veiktā ziedojuma (dāvinājuma) summu un saņēmējiem Pastāvīgi Saņemtu ziedojumu nav

 

Apdrošinātāji


Ar š.g. 14. jūliju filiāle "Bolderāja" darbojas Rīgā, Mežrozīšu ielā 43 un Slimnīcas ielā 2-1a. !!! С 14 июля этого года филиал “Болдерая” работает в Риге, на улице Межрозишу 43 и на улице Слимницас 2-1а. !!! From July 14, the branch “Bolderāja” operates in Rīga, Mežrozīšu Street 43 and Slimnīcas Street 2-1a.

Zvanu centrs 20028801, 8801
Darba laiks: darbdienās no 8.00 – 20.00

pieraksts@rigasveseliba.lv