Iepriekš īstenotie projekti

SIA “Rīgas veselība centrs” īsteno trīs  Eiropas reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansētos projektus ģimenes ārstu prakšu attīstībai, ar mērķi uzlabot to pieejamību iedzīvotājiem.

Plānotais kopējais projektu īstenošanas ilgums ir 27 mēneši – līdz 2015.gada 30.jūnijam. Minēto projektu ietvaros paredzēts iegādāties mēbeles, datortehniku un medicīnisko aprīkojumu ārstu projektos iesaistīto ārstu praksēm. Kopējās visu projektu attiecināmās izmaksas ir 85 230,02 euro, no kurām ERAF finansējums ir 85% jeb 72 445,52 euro. Noslēgti līgumi: ● Līgums Nr.3DP/3.1.5.1.1/12/APIA/CFLA/049 par 8 ģimenes ārstu prakšu attīstību; ● Līgums Nr.3DP/3.1.5.1.1/12/APIA/CFLA/050 par 1 ģimenes ārsta prakses attīstību; ● Līgums Nr.3DP/3.1.5.1.1/12/APIA/CFLA/051 par 3 ģimenes ārstu prakšu attīstību.

ERAF_Logo ES_Logo