Atbilstoši Pacientu tiesību likuma 15. panta 4.daļai, “persona, reģistrējoties ārstniecības iestādē vai saņemot ārstniecību, pēc ārstniecības personas pieprasījuma uzrāda personu apliecinošu dokumentu”.IMG_6509

Ar Personu apliecinošu dokumentu likuma 4. panta 1.daļu noteikts, ka personu apliecinoši dokumenti ir:

– pase;

– personas apliecība – ID karte.

Bērna vecākiem jāuzrāda pase ar attiecīgu ierakstu vai bērna dzimšanas apliecība ar norādītiem vecāku datiem.

Ja bērnu pavada cita persona, t.sk. vecvecāki, brāļi, māsas un citas personas, nepieciešams uzrādīt notariāli apstiprinātu pilnvaru pārstāvēt bērna likumiskās tiesības un intereses.

Vairāk